Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie przyjętego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostały opisane czynności które można załatwić w ZWiK:

1. Przyłącze do sieci wodociągowej:

 • - Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej.
 • - Dokumentacja techniczna planowanego przyłącza.
 • - Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza.

2. Umowa na dostarczenie wody i odbiór ścieków:

 • - Dokument stwierdzający prawo do nieruchomości.
 • - Ustalenie przez ŻZK Sp. z o.o. sprawności technicznej istniejącego przyłącza.
 • - Zawarcie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków.

3. Zgłoszenie awarii:

Awarię wodno-kanalizacyjną zgłaszamy osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ul. Wyzwolenia 66, 09-300 Żuromin), lub telefonicznie (23 657 25 61) od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-15:00, oraz na numer dyżurny (535261451)

4. Odcięcia wody:

 • - Zakład Wodociągów i Kanalizacji odcina wodę jeżeli przyłącze wodociągowe było wykonane nie zgodnie z przepisami prawa, stwierdzono nielegalny pobór wody, lub odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe.
 • - Zakład informuje Państwowego Inspektora Sanitarnego, oraz Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin o planowanym odcięciu.

5. Rozwiązanie umowy:

Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj.:

 • - Wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia,
 • - Umowa może być również rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron.
Zakład Usług Komunalnych

1. Zawieranie umów (dot. nieczystości płynnych oraz stałych):

 • - Podanie o zawiązanie umowy wraz z odpowiednimi dokumentami zawierającymi dane kontrahenta, adres NIP, REGON
 • - Przygotowanie umowy i zatwierdzenie przez zarząd spółki

2. Rozwiązywanie umów:

Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Zgłaszanie odbioru nieczystości płynnych:

 • - Przyjmowanie zlecenia odbioru nieczystości płynnych (zgłaszane telefonicznie 23 657 27 60, bądź osobiście w biurze) siedziby ŻZK Sp. z o.o.
 • - Wykonanie usługi przez uprawnionego kierowcę
 • - Płatność za wykonaną usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT

4. Zgłaszanie wynajmu sprzętu samochodowego:

 • - Przyjmowanie zlecenia wynajmu sprzętu samochodowego tj. koparki Case - WX145, Case – 488 lub samochodu ciężarowego Star 200 (zgłaszane telefonicznie na numer telefonu: 23 657 27 60 bądź osobiście w biurze) siedziby ŻZK Sp. z o.o.
 • - Wykonanie usługi przez uprawnionego kierowcę bądź operatora
 • - Płatność za wykonaną usługę wg cennika na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1. Podpisanie umowy na najem lokalu.

 • Decyzja Urzędu Gminy i Miasta Żuromin dot. przydziału lokalu.
 • Złożenie deklaracji o ilości osób zamieszkujących wynajmowany lokal w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Złożenie deklaracji o wysokości zaliczki na wodę ciepłą, zimną i kanalizację.
 • Podpisanie umowy najmu lokalu.
 • Wydanie książeczki do opłat.

2. Podpisanie umowy z właścicielem lokalu o zarządzanie

 • Przedstawienie dokumentu stwierdzający prawo własności nieruchomości (np. Umowa sprzedaży w formie Aktu Notarialnego).
 • Złożenie deklaracji o ilości osób zamieszkujących wynajmowany lokal w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Złożenie deklaracji o wysokości zaliczki na wodę ciepłą, zimną i kanalizację.
 • Podpisanie umowy o zarządzanie nieruchomością.
 • Wydanie książeczki opłat.

3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za zamieszkiwany lokal:

 • - Złożenie podania o wydanie zaświadczenia w biurze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Szpitalna 125 Żuromin.
 • - Wysłanie zaświadczenia przez ŻZK Sp. z o.o.

4. Zgłoszenie awarii:

Awarię wodno-kanalizacyjną, elektryczną lub centralnego ogrzewania zgłaszamy osobiście (w siedzibie ŻZK Sp. z o.o. przy ulicy Szpitalnej 125 Żuromin) lub telefonicznie pod numerami telefonów:

 • - siedziba ŻZK Sp. z o.o.: tel/fax 23 657 27 60, 657 29 57
 • -  Wioleta Klimek – 730 729 244 – Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Numery telefonów są również dostępne na tablicach ogłoszeniowych umieszczonych na klatkach schodowych w budynkach.
Awarie części wspólnych w budynku takie jak piony kanalizacyjne, centralnego ogrzewania wody ciepłej i zimnej do liczników, instalacji elektrycznej naprawiane są w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia.


Zakład Energetyki Cieplnej

1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 • - Wniosek o przyłączenie do sieci:
  Zapytanie (wniosek)  o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej ŻZK Sp. z o.o. można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki (ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin). W zapytaniu (wniosku) należy określić kubaturę, przeznaczenie obiektu, przewidywaną zamówioną moc cieplną oraz określić sposób dalszego kontaktu. Złożenie wniosku o przyłączenie rozpoczyna procedurę przyłączenia zgłaszanego obiektu do ciepła systemowego. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje odpowiedź oraz informacje o wymaganych załącznikach.
  Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od wyrażenia zgody na inwestycję i po dołączeniu kompletu dokumentów tj.:
  • - Dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności).
  • - Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu .
  • - Wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ŻZK Sp. z o.o.).
  • - Dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności).
  • - Dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności).
 • Uzgodnienie projektu umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i warunków technicznych. Po zaakceptowaniu warunków przyłączenia, ŻZK Sp. z o.o. przedstawia wnioskującemu uzgodnioną wersję przyłączenia do sieci ciepłowniczej" (określającej wzajemne prawa i obowiązki stron w trakcie realizacji prac związanych z przyłączeniem obiektu do ciepła systemowego) oraz przekazuje "Warunki techniczne przyłączenia" (niezbędne wymagania do opracowania dokumentacji projektowej przyłącza, węzła i wymagania do dostosowania instalacji odbiorczej zainteresowanego do odbioru ciepła sieciowego), po czym następuje podpisanie Umowy przedwstępnej.

Na zawarcie Umowy o przyłączenie ma również wpływ dostępność terenów pod budowę przyłącza. Zgody właścicieli terenów, przez które planowane jest przyłączenie, zawiera ŻZK Sp. z o.o. w formie Porozumienia o udostępnienie terenu. W przypadku braku zgody, jak również braku alternatywnej możliwości podłączenia, ŻZK Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia Umowy o przyłączenie.

2. Umowa sprzedaży ciepła

Po podpisaniu "Umowy przedwstępnej " i wykonaniu inwestycji należy zgłosić się do Zakładu Energetyki Cieplnej (09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 35/37) w celu podpisania "Umowy na dostawę ciepła".

3. Zgłoszenie awarii

Awarię w dostawie ciepła na odcinku od ciepłomierza w budynku do kotłowni zgłaszamy osobiście w Zakładzie Energetyki Cieplnej (ul. Wyzwolenia 35/37, 09-300 Żuromin), lub telefonicznie pod numerem: 23 657 26 42 od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-15:00.

4. Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z zapisami w umowie na dostawę ciepła tj. :

 • Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym w formie pisemnej.
 • W przypadku powzięcia przez Dostawcę wiadomości o utracie przez odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczane jest ciepło, Dostawca uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

5. Wstrzymanie dostarczania ciepła:

Zakład Energetyki Cieplnej wstrzymuje dostarczanie ciepła w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić w przypadku gdy odbiorca:

 • Zalega z zapłatą należności za dostarczone ciepło co najmniej za 30 dni.
 • Samodzielnie dokonał przyłącza do sieci ciepłowniczej dostawcy.
 • Utracił tytuł prawny do nieruchomości, do którego dostarczane jest ciepło.
 • Dokonał zmian w instalacji cieplnej zniekształcający wynik pomiarów, lub utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin ZWiK pdf 1.76 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:16 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:17 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:17 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:18 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:19 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:20 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:21 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:21 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:24 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:25 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:25 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:29 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:40 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:41 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:42 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:43 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:43 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 lipiec 2017 00:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2017 10:32 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2017 14:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2017 14:16 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 13:36 Wojciech Kwieciński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 21:01 Wojciech Kwieciński